General Terms and Conditions Statement of Rights and Responsibilities

A. WETTELIJKE VERMELDINGEN 

De website SeatsUnited.com, Primedinners.com en applicaties worden uitgegeven door:


XO tech media BV
PO BOX 14639
1001 LC Amsterdam, Nederland

De websites en applicaties wordt beheerd door:

XO tech media BV ism
Media Artists BV / Shop van Alles BV (h.o.d.n. e-machine)
De Sterke Arm 2,
3901 ER Veenendaal, Nederland

B. GEBRUIKSVOORWAARDEN

Laatste update: 1 december 2017

Deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en Gebruiksovereenkomst (Indien u een restauranthouder (opdrachtgever/verantwoordelijke) bent die reserveringen aanvaardt via Seats United (verwerker) de Website en/of het CMS gebruikt) vormen uw overeenkomst met XO tech media BV. Die bepalingen zijn samen met de algemene gebruiks- en verkoopswaarden en de bijzondere voorwaarden van toepassing vanaf uw registratie. Lees ze grondig door. Deze bepalingen zijn bindend zodra u onze diensten gebruikt.

Let op: Indien u niet akkoord gaat met alle of enkele voorwaarden moet u onze diensten niet gebruiken.

 

Seats United

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Definities

"XO tech media" : verwijst naar het bedrijf XO tech media BV.

"Website Seats United" : verwijst naar alle internet- en mobiele websites die via " www.SeatsUnited.com" en applicaties van Seats United geraadpleegd kunnen worden.
“CMS”: verwijst naar het CMS systeem die via www.cms.seatsunited.com/ en applicaties van van Seats United geraadpleegd kunnen worden. Inclusief alle Hospitality modules met oa. Real-time reservering systeem / database CRM.

"Gebruiker" : verwijst naar elk individu van 18 jaar of ouder dat in staat is om contracten af te sluiten en de Website Seats United bezoekt en/of een account op de Website Seats United, CMS heeft. Meervoud: “Gebruikers”.

"Gebruiksvoorwaarden" : verwijst naar de algemene Gebruiksvoorwaarden en alle bijzondere Gebruiksvoorwaarden.

"Restaurantgegevens" : verwijst naar alle gegevens over het restaurant die door de restauranthouder aan XO tech media doorgegeven zijn of die middels akkoord van de restauranthouder door XO tech media op de Website Seats United geplaatst worden. Voorbeelden hiervan zijn gemiddelde prijs van een maaltijd, de naam van de chef-kok/eigenaar, beschikbaarheid, het menu, openingstijden/contactgegevens en foto’s/video’s van het restaurant.

"Gebruikersinhoud" : verwijst naar alle elementen die door de Gebruiker op de Website Seats United vermeld worden, inclusief informatie, foto’s, video’s.

Aanvaarding en wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

XO tech media biedt Gebruikers een online zoekservice en reserveringsdienst aan onder voorbehoud van de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden.

Gebruikers verklaren en erkennen dat ze deze Gebruiksvoorwaarden volledig hebben gelezen. Bovendien leidt het gebruik van eender welke aangeboden dienst op de Website Seats United tot een onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker.

XO tech media behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Het behoort dan ook tot de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om regelmatig de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden te controleren. Die versie wordt gepubliceerd op de Website Seats United. Gebruikers worden geacht deze laatste versie te aanvaarden bij elk gebruik van de Website Seats United en haar applicaties.

Door Website Seats United om op het even welke manier te raadplegen en te gebruiken, aanvaardt de Gebruiker deze algemene Gebruiksvoorwaarden.

1. Beschrijving van de Website Seats United

Het gebruik van de Website Seats United is onderhevig aan aansprakelijkheidsbeperkingen jegens XO tech media. Zie artikel 8 ‘Aansprakelijkheidsbeperking’ voor bijkomende informatie.

1.1 Voorstelling platform

De Website Seats United is een platform dat de Gebruiker de mogelijkheid geeft om, naast andere functionaliteiten, contact op te nemen met de restaurants die op de Website Seats United te vinden zijn. In dat opzicht treedt XO tech media dan ook louter op als een tussenpersoon indien de Gebruiker een tafel reserveert in een van de betreffende restaurants.

1.2 Real-time een tafel in een restaurant zoeken en boeken

De Website Seats United geeft de Gebruiker de mogelijkheid om in real-time een tafel in een restaurant te zoeken en te boeken.

De Website Seats United geeft Gebruikers ook de mogelijkheid om direct contact op te nemen met de restaurants.

1.3 Promoties van restaurant op de Website Seats United

De Gebruiker kan enkel en alleen genieten van promoties die worden aangeboden door de restaurants die op de Website Seats United te vinden zijn, als er gereserveerd wordt via de Website Seats United. Niet alle restaurants bieden promoties aan. De geldigheidsvoorwaarden van die promoties worden vermeld op de Website Seats United. De Gebruiker houdt zich eraan om de geldigheidsvoorwaarden van een promotie te controleren alvorens te reserveren via de Website en zal in geen enkel geval aanspraak kunnen maken op de voordelen van de promotie indien er niet voldaan is aan de geldigheidsvoorwaarden die op Website Seats United vermeld worden en/of indien de reserveringsprocedure van de promotie niet gevolgd wordt.

Een geldigheidsvoorwaarde is dat de Gebruiker en zijn genodigden in het restaurant aanwezig moeten zijn op het tijdstip dat door de Gebruiker gereserveerd werd. Indien een Gebruiker en zijn/haar gasten vijftien minuten na het gereserveerde tijdstip niet aanwezig zijn, kan het restaurant ervoor kiezen om de promotie niet toe te passen voor de Gebruiker en zijn genodigden. Met andere woorden, indien de Gebruiker of een van zijn genodigden meer dan 15 minuten te laat is, verliest elke persoon automatisch het voordeel van de promotie en kan het restaurant beslissen om de promotie al dan niet toe te passen voor alle of enkele gasten.

2. Gratis gebruik van de Website Seats United, CMS

De aangeboden diensten op de Website Seats United en gebruik van Hospitality CMS zijn geheel gratis. Er kunnen tarieven aangerekend worden indien er veranderingen worden aangebracht in de aangeboden diensten (oa. aanvullende CMS modules), de evolutie van het netwerk, de techniek en/of wettelijke vereisten. Gebruikers zullen hierover naar behoren worden geïnformeerd middels een aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden en/of via de toevoeging van bijzondere voorwaarden betreffende de betaalde diensten.

3. Websites en diensten van derde partijen

3.1 Koppelingen naar de websites van derden

De Website Seats United kan koppelingen bevatten naar websites die beheerd worden door derden. De koppelingen dienen uitsluitend voor informatieve doeleinden. XO tech media voert in sommige gevallen geen controle uit op die websites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud of voor het privacybeleid of andere werkwijzen van die websites. Het weergeven van koppelingen naar dergelijke websites kan niet gezien worden als een goedkeuring van die websites noch als een mogelijke relatie met de publiceerders van die websites. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om noodzakelijke geachte of gepaste controles uit te voeren vooraleer hij die websites gebruikt of transacties uitvoert met een van die websites.

4. Toegang en gebruik van de Website Seats United, CMS

4.1 Toelatingsvoorwaarden

Het gebruik van de Website Seats United, CMS is onderhevig aan de volgende cumulatieve toelatingsvoorwaarden: als een Gebruiker (i) bent u minstens 18 jaar oud; (ii) hebt u de juridische bevoegdheid om mee te delen dat u gebonden bent aan wettelijke verplichtingen; (iii) en kunt u bevestigen dat de reserveringen die u plaatst op de Website Seats United voor u of elke andere persoon waar u wettelijk gerechtigd voor bent, wettelijk zijn.

4.2 Toegang tot de Website Seats United, CMS

XO tech media behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle of bepaalde onderdelen van de Website Seats United, CMS of diensten die aangeboden worden te schrappen, verwijderen of wijzigen. XO tech media behoudt zich ook het recht voor om op elk mogelijk moment in geval van onderhoud, noodgeval (cyberaanval, enz.) de toegang tot de Website Seats United, CMS voor alle of bepaalde Gebruikers te ontzeggen.

4.3 Voorwaarden om een account te openen

Door een account te openen, aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk deze Gebruiksvoorwaarden.

Gebruikers verbinden zich ertoe om correcte, waarheidsgetrouwe en recente informatie door te geven, in het bijzonder met betrekking tot hun aanspreking, voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Die gegevens zijn noodzakelijk voor een juiste identificatie met betrekking tot het openen en onderhouden van hun account.

4.4 Vertrouwelijkheid van de logingegevens

Bij het aanmaken van een account kiezen Gebruikers een gebruikersnaam en een wachtwoord ("logingegevens") die hen toegang geven tot hun account.

De logingegevens zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Ze kunnen enkel gewijzigd worden op vraag van de betreffende Gebruiker of op initiatief van XO tech media.

Gebruikers zijn uitsluitend en als enige verantwoordelijk voor het gebruik van hun account en de betreffende logingegevens. Ze zullen al het nodige doen om hun logingegevens geheim te houden en ze op geen enkele manier kenbaar te maken aan derden.

Bij verlies of diefstal van de logingegevens is de Gebruiker aansprakelijk voor alle gevolgen die te wijten zijn aan dat verlies of die diefstal. De Gebruiker moet zo snel mogelijk de procedure opstarten om zijn logingegevens te wijzigen via “Mijn Account”

4.5 Gebruikers Account afsluiten

Gebruikers kunnen op elk moment hun account afsluiten. Ze dienen hiervoor een aanvraag via e-mail te sturen naar het volgende adres: info@SeatsUnited.com

XO tech media zal alle aanvragen om een account af te sluiten binnen een redelijke termijn behandelen.

Wanneer een account afgesloten wordt, kunnen Gebruikers niet langer genieten van de aangeboden diensten van XO tech media. Verder worden hun huidige reserveringen geannuleerd en toegang tot het Hospitality CMS en/of eventuele aanvullende modules ontzegd.

4.6 Verplichtingen voor Gebruikers – Verboden handelingen

Gebruikers gaan akkoord om de Website Seats United, CMS te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en de geldende wetgeving. In het bijzonder gaan Gebruikers akkoord om afstand te doen van de volgende verboden handelingen:

-Niet naar het restaurant gaan zonder de reservering te annuleren (No-show).

-De inhoud en gegevens van de Website Seats United, CMS (inclusief maar niet beperkt tot berichten, gegevens, informatie, tekst, geluid, foto’s, video’s afbeeldingen, kaarten, iconen, logo’s, software, (bron) codes of elk ander element), samen met de infrastructuur die gebruikt wordt om dergelijke inhoud en informatie aan te bieden, behoort toe aan XO tech media.

-Gebruikers gaan ermee akkoord om de informatie, software, producten of diensten van de Website Seats United, CMS niet te verkopen, door te verkopen, bewerken, kopiëren, verdelen, verzenden, tonen, vergunnen, beschikbaar te maken of er afgeleide werken van te maken.

Het volledig of gedeeltelijk kopiëren, verzenden, reproduceren, opnieuw publiceren of opnieuw verdelen van de inhoud van de Website Seats United, CMS, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XO tech media, is strikt verboden. Om die toestemming te verkrijgen, moet er contact opgenomen worden met XO tech media op het volgende adres:

XO tech media BV - PO Box 14639 - 1001 LC Amsterdam, Nederland

Verder verbinden de Gebruikers zich ertoe om:

de Website Seats United, CMS en of de inhoud niet te gebruiken voor illegale, onwettelijke of bedrieglijke doeleinden;

geen gegevens over de Gebruiker of de restauranthouder op de Website Seats United te plaatsen indien die gegevens niet correct, onwettig en in strijd met de privacywetgeving zijn of indien die gegevens beledigend, aanstootgevend of bedreigend zijn of indien die gegevens oproepen tot haat of geweld of indien de Gebruikers niet over de intellectuele eigendomsrechten beschikken of de uitdrukkelijke toestemming van de houder van die rechten niet verkregen hebben;

geen gebruik te maken van een robot, spider, scraper, spyware, keylogger of elk ander programma, automatisch toestel of manueel proces om de infrastructuur, inhoud of gegevens van de Website Seats United, CMS of handelingen van een Gebruiker op de Website Seats United, CMS te gebruiken, controleren, overnemen of kopiëren;

te respecteren dat bepaalde delen van de Website Seats United afgeschermd zijn van zoekrobots en dat bepaalde maatregelen die bedoeld zijn om de toegang tot de Website Seats United te beperken of voorkomen niet omzeild mogen worden;

geen handelingen uit te voeren die de infrastructuur van de Website Seats United, CMS (kunnen) overbelasten;

voor om het even welke reden geen onzichtbare link met de Website Seats United, CMS te maken;

geen gedeelte van de Website Seats United "in te bouwen", "te weerspiegelen" of over te nemen op om het even welke andere website;

geen poging te ondernemen om elk mogelijk softwareprogramma dat door XO tech media gebruikt wordt voor de Website Seats United, CMS of zijn diensten te wijzigen, vertalen, aan te passen, bewerken, om te zetten, ontleden of om te bouwen.

4.7 Sancties voor contractbreuk

4.7.1 Opschorten of permanent beëindigen van de diensten

Indien een Gebruiker een van de verplichtingen of bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden volledig of gedeeltelijk schendt, of indien de Gebruiker een van de verboden handelingen uitvoert die in deze Gebruiksvoorwaarden vermeld worden of voor om het even welke andere geldige reden, kan XO tech media de toegang tot alle of bepaalde diensten van de Website Seats United, CMS wijzigen, opschorten, beperken of beëindigen en kan het account van de Gebruiker gedeactiveerd worden. Dat gebeurt zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat de Gebruiker recht heeft om een schadevergoeding te eisen. XO tech media zal ook het recht hebben om mogelijke schadevergoedingen te kunnen vorderen.

4.7.2 Schade

Onverminderd de straffen die door XO tech media worden opgelegd in artikel 4.7.1., zal XO tech media ook bevoegd zijn om een schadevergoeding te eisen om de geleden schade te compenseren.

5. Gebruikersinhoud

Gebruikers moeten onderstaande regels volgen bij het publiceren van bepaalde informatie op te website Seats United.

5.1 Redenen om Gebruikersinhoud af te wijzen

Gebruikersinhoud kan omwille van de volgende redenen afgewezen worden:

-als XO tech media van mening is dat zijn burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid aangesproken kan worden;

-als de Gebruikersinhoud of de elementen over de identiteit van de auteur beledigingen of onbeschoftheden bevatten;

-als de tekst van de Gebruikersinhoud willekeurige tekens of opeenvolgingen van woorden zonder betekenis bevat;

-als de Gebruikersinhoud geen verband houdt met het restaurant;

-als de Gebruikersinhoud een (mogelijke) schending van de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij bevat;

-als de beoordeling belangenconflicten of bedrog opwekt of als XO tech media van mening is dat ze dergelijke conflicten of bedrog zou kunnen opwekken;

-als de tekst van de Gebruikersinhoud zo slecht geschreven is dat ze onbegrijpelijk is;

-als de Gebruikersinhoud persoonlijke informatie of elementen bevat die kunnen leiden tot identiteitsdiefstal, in het bijzonder de voornaam of achternaam van personen die geen publieke personen zijn, een telefoonnummer, een postadres of een e-mailadres;

-als de Gebruikersinhoud websites, hyperlinks, URL’s, e-mailadressen of telefoonnummers bevat;

-als de Gebruikersinhoud duidelijk spam is.

Als een Gebruiker inhoud gepubliceerd heeft die bedrieglijk is of als XO tech media die mening is toegedaan, kan het bedrijf, na het toepassen van de procedures betreffende het afwijzen of verwijderen van de omschrijving, het lidmaatschap van de betrokken Gebruiker verwijderen, samen met de huidige reserveringen en het loyaliteitsprogramma.

5.2 Gebruik van de Gebruikersinhoud

Gebruikers gaan akkoord dat het publiceren van Gebruikersinhoud op de Website Seats United automatisch leidt tot het verlenen van een niet-herroepbare, permanente, niet-exclusieve royaltyvrije toestemming aan XO tech media om Gebruikersinhoud te gebruiken, kopiëren, tonen, aanpassen, wijzigen, vertalen, verdelen, promoten, in andere advertenties of materiaal te vermelden, te gebruiken als basis voor afgeleide werken, te benadrukken, verspreiden of dergelijke Gebruikersinhoud globaal te verdelen en derde partijen de mogelijkheid te geven hetzelfde te doen, via online media of andere media. Door Gebruikersinhoud te publiceren op de Website Seats United, geven Gebruikers XO tech media alle noodzakelijke rechten om het weergeven, verzamelen, kopiëren of gebruiken van die Gebruikersinhoud door om het even welke derde partij en voor welke reden dan ook te verbieden. Gebruikers doen onherroepelijk afstand van enige claim en verklaring over morele of eigendomsrechten met betrekking tot deze inhoud. Gebruikers erkennen en garanderen dat ze gemachtigd zijn om de bovenstaande toestemmingen toe te kennen.

6. Privacybeleid

XO tech media hanteert een privacybeleid om de privacy van de Gebruikers te beschermen. Zie C. Privacybeleid ons huidige privacybeleid te bekijken. Het privacybeleid is ook van toepassing op het gebruik van de Website Seats United, CMS.

7. Intellectuele eigendom

7.1 Het nationale en internationaal recht inzake intellectuele eigendom respecteren

Gebruikers gaan ermee akkoord om alle mogelijke inhoud, gegevens, informatie of items die ze van XO tech media ontvangen hebben of beschikbaar zijn op de Website Seats United, CMS niet zullen doorsturen, kopiëren, doorverkopen of beschikbaar stellen aan een andere natuurlijke of rechtspersoon, van welk land dan ook. Gebruikers gaan ermee akkoord de onderstaande bepalingen rond intellectuele eigendom na te leven.

7.2 Eigendomsrechten

Alle morele en materiële intellectuele eigendomsrechten betreffende de inhoud en informatie op de Website Seats United, CMS behoren toe aan XO tech media, met uitzondering van de rechten die behoren aan derden en waarvan XO tech media de noodzakelijke rechten of toestemmingen verkregen heeft.

De rechten die aan de Gebruiker worden verleend met het oog op het gebruik van de Website Seats United, CMS en de diensten die worden aangeboden door XO tech media, houden geen enkele overdracht noch toestemming in met betrekking tot het beheer of het gebruik van eender welk element van de Website Seats United, CMS.

7.3 Bescherming van alle elementen: handelsmerken, ontwerpen, logo’s, hyperlinks, informatie, enz.

Alle elementen (merken, ontwerpen, teksten, hyperlinks, logo’s, afbeeldingen, foto’s, video’s, geluidselementen, software, lay-out, databases, codes, enz.) op de Website Seats United, CMS en op de verwante websites worden beschermd door de nationale en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom. Die elementen blijven de exclusieve eigendom van XO tech media en/of zijn partners.

7.4 Verbod op gebruik zonder toestemming

Gebruikers mogen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van XO tech media en/of zijn partners geen informatie van de Website Seats United, CMS, in zijn geheel of gedeeltelijk, reproduceren, presenteren, herpubliceren, herverdelen, aanpassen, vertalen en/of wijzigen of die gegevens naar een ander medium overzetten.

7.5 Sancties

Gebruikers erkennen en begrijpen dat het niet naleven van de bepalingen van dit artikel 7 een overtreding is die door de burgerlijke en strafrechtelijke wet gesanctioneerd kan worden.

8. Aansprakelijkheidsbeperkingen

8.1 Waarschuwing

Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om controles uit te voeren die noodzakelijk of wenselijk zijn alvorens een tafel te reserveren in één van de restaurants op de Website Seats United.

XO tech media biedt geen enkele vorm van garantie betreffende de Restaurantgegevens of de diensten en/of zakelijke praktijken van derden op zijn website. Hieruit volgt dat XO tech media niet kan garanderen dat Gebruikers tevreden zullen zijn over de producten, diensten en/of zakelijke praktijken die die ze verkregen na een reservering via de Website Seats United.

XO tech media biedt geen garantie met betrekking tot de inhoud, objectiviteit of correctheid van de Gebruikersinhoud.

8.2 Wijziging van de Website Seats United

Alle informatie die op de website van Seats United te vinden is, kan op elk moment gewijzigd worden, rekening houdend met de interactiviteit van de website, zonder dat dit de verantwoordelijkheid van XO tech media kan aanspreken.

8.3 Gebruik van Website Seats United, CMS

Gezien de specifieke kenmerken van het internet biedt XO tech media geen garantie voor de continuïteit van de dienstverlening, maar houdt het zich aan een inspanningsverplichting.

XO tech media wijst alle verantwoordelijkheid van zich af voor alle schade of verliezen die betrekking hebben op het gebruik of de onmogelijkheid tot het gebruik van de website van Seats United, behalve uitzonderingen die voorzien zijn in de wet.

XO tech media kan niet garanderen dat de aangeboden informatie gedetailleerd, compleet, gecontroleerd of juist is. De Restaurantgegevens, informatie, restaurantpagina’s en de volledige inhoud die op de Website Seats United, CMS weergegeven wordt, wordt verstrekt ‘zoals die is’, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook.

Gebruikers erkennen uitdrukkelijk dat de foto’s/video’s op de Website Seats United niet contractueel zijn.

Over het geheel genomen, aanvaardt en erkent de Gebruiker dat de reservatie niet gegarandeerd is. In die zin garandeert XO tech media de doeltreffendheid van de reservatiedienst niet. De beschikbaarheid wordt in real-time gecontroleerd via een (mobiel) apparaat. Aangezien XO tech media de ingezamelde gegevens en/of de door de restaurants verstrekte informatie fysiek niet kan controleren, gaan Gebruikers ermee akkoord dat XO tech media niet aansprakelijk gesteld kan worden indien ze niet kunnen genieten van de diensten van het restaurant. De parameters van de real-time reserveringssoftware hangen deels af van de informatie die door het restaurant verstrekt en/of ingevoerd wordt.

Die informatie kan mogelijk niet overeenkomen met de werkelijkheid. Op die manier, bijvoorbeeld en niet uitsluitend, erkennen en aanvaarden Gebruikers dat XO tech media in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kan worden indien de reservering wordt geannuleerd, indien het restaurant de deuren sluit, om welke reden dan ook, of indien de prestatie wordt geweigerd, om welke reden dan ook.

Op dezelfde manier en om dezelfde redenen aanvaarden Gebruikers dat XO tech media in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kan worden indien de Gebruikers niet kunnen genieten van de promotie of speciale aanbiedingen die door een restaurant aangeboden worden. Gebruikers erkennen en aanvaarden dat XO tech media in geen enkel geval aansprakelijk is indien een restaurant een promotie of speciale aanbieding niet toepast, om welke reden dan ook.

8.4 Garanties en schadevergoedingen voor Gebruikers

Gebruikers garanderen dat ze volledig op de hoogte zijn van de eigenschappen en beperkingen van het internet. In het bijzonder erkennen ze dat het onmogelijk is om te absolute bescherming te garanderen van gegevens die door Gebruikers via het internet overgedragen worden. XO tech media kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke incidenten die voortvloeien uit de overdracht van die gegevens.

De Gebruikers verbinden zich ertoe om XO tech media schadeloos te stellen voor de kosten die XO tech media oploopt door de Gebruiker bij een claim of geschil, juridisch of anderszins, met betrekking tot het gebruik van de diensten die hierin worden beschreven, en vrijwaart XO tech media van elke veroordeling in geval van een gerechtelijke procedure.

In ieder geval erkennen en aanvaarden Gebruikers uitdrukkelijk dat ze de Website Seats United, CMS op hun eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid gebruiken.

8.5 Melding en verwijdering van onwettige inhoud

Alle Gebruikers kunnen een klacht of bezwaar indien met betrekking tot onwettige elementen die op de Website Seats United gepubliceerd worden.

Indien Gebruikers van mening zijn dat elementen of inhoud die op de Website Seats United gepubliceerd worden onwettig kunnen zijn en/of een inbreuk plegen op de verworven auteursrechten, dienen ze XO tech media hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen middels een aangetekende brief met ontvangstbevestiging gericht aan het ‘Legal Department’ of middels een e-mail naar info@SeatsUnited.com, aangevuld met alle beschikbare bewijsmateriaal om het eigendomsrecht te ondersteunen. Nadat die procedure gevolgd is, en nadat de juistheid van de melding gecontroleerd is, zal XO tech media alles in het werk stellen om de onwettige inhoud zo snel mogelijk te verwijderen.

XO tech media treedt op als tussenpersoon in het leveren van diensten aan Gebruikers. Derhalve kan XO tech media niet strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden voor de informatie die op de Website Seats United bewaard wordt indien het bedrijf niet op de hoogte was van de onwettige activiteit of informatie (inclusief Gebruikersinhoud, Restaurantgegevens, enz.) of indien het meteen actie ondernam om die gegevens te verwijderen of de toegang ertoe te blokkeren.

9. Andere bepalingen

9.1 Gedeeltelijke nietigverklaring – Ontbinding - Titels

Indien een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig, onuitvoerbaar of niet-afdwingbaar is, zal de geldigheid, wettigheid, uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden in geen geval aangetast of beïnvloed worden. Die bepalingen blijven van kracht en behouden hun volle uitwerking.

XO tech media kan een nieuwe bepaling opstellen met als doel de gemeenschappelijke wil van de partijen te herstellen, zoals uitgedrukt in het oorspronkelijke beding en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

De titels van de paragrafen uit dit document zijn louter indicatief en worden niet beschouwd als integraal deel van deze Gebruiksvoorwaarden.

9.2 Geen afstandsverklaring

Tenzij anders vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden zal het niet of laattijdig uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel door XO tech media, in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden, niet beschouwd kunnen worden als een afstandsverklaring van het recht of rechtsmiddel, noch zal het verder uitoefenen van dit recht of rechtsmiddel verhinderd kunnen worden. Dergelijk recht of rechtsmiddel zal daarentegen volledig van kracht blijven.

9.3 Toepasselijk recht

Voor zover door de wet is toegestaan, worden deze Gebruiksvoorwaarden en de relatie tussen XO tech media en de Gebruikers beheerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Voor zover door de wet is toegestaan, zal de Nederlandse versie van deze voorwaarden voorrang hebben op de versies die in andere talen vertaald of opgesteld zijn.

9.4 Rechtsbevoegdheid

Voor zover door de wet is toegestaan zal elke klacht, betwisting of geschil, onder of in verband met deze algemene voorwaarden, behandeld worden door de bevoegde rechtbanken van Amsterdam.

10. Voorwaarden Online Reserveringsmodule

Seats United biedt namens (horeca)gelegenheden de mogelijkheid tot het online maken van reserveringen bij deze betreffende (horeca)gelegenheden. De reserveringsvoorwaarden zijn van toepassing op eenieder die een reservering maakt bij via de online Reserveringsmodule. Door een reservering te maken via de Reserveringsmodule, stemt u ermee in dat deze voorwaarden van toepassing zijn en door u worden aanvaard. Indien u niet akkoord bent met deze reserveringsvoorwaarden, dan dient u de Reserveringsmodule niet te gebruiken.

Seats United treedt als aanbieder van de Reserveringsmodule enkel op als tussenpersoon. Door het maken van een reservering gaat u een reserveringsovereenkomst aan met de betreffende restaurant bij wie de reservering wordt gemaakt. Op de gemaakte reservering zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (hierna: UVH) en eventuele aanvullende voorwaarden van het restaurant van toepassing, welke rechtstreeks opvraagbaar zijn bij het restaurant. Door het maken van een reservering stemt u ermee in dat deze voorwaarden van toepassing zijn. Indien u niet akkoord bent met de gestelde voorwaarden, dan dient u geen reservering te maken. In aanvulling op de UVH geldt; de door u gemaakte reservering is definitief vanaf het moment dat u alle stappen doorlopen heeft en de reservering heeft bevestigd via de “bevestig reservering’ button. De reservering is ook dan definitief mocht u onverhoopt geen bevestiging hebben ontvangen per email.

11. Bijzondere voorwaarden autorisatie

Deze bijzondere voorwaarden van de online reserveringsdienst met (pre-)autorisatie vormen een aanvulling op de algemene verkoopvoorwaarden van het restaurant (hierna genoemd het 'restaurant'). Het restaurant is vrij om een reserveringsdienst met (pre-)autorisatie te voeren via een creditcardafschrift voor het beheer van reserveringen van een tafel op een door de klant (hierna genoemd de 'klant' of 'Gebruiker') bepaalde dag en bepaald tijdstip, met inbegrip van de gevolgen voor wie niet komt opdagen (no-show), te laat annuleert of te laat wijzigingen aanbrengt aan voornoemde reservering van de klant. XO tech media werkt samen met vaste payment partner Icepay, overige providers door het restaurant aangedragen zijn in overleg mogelijk. XO tech media heeft geen actieve rol in (pre-)autorisatie van klant en treedt slechts op als tussenpersoon tussen restaurant en payment provider. XO tech media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de dienstverlening van de payment partner.

11.1 Bevestiging van reservering

Zodra de reservering van de Gebruiker door het restaurant goedgekeurd is, ontvangt de Gebruiker een e-mail met de informatie betreffende de reservering (restaurant, datum, uur, aantal personen en indien van toepassing het bedrag van het creditcardafschrift). De Gebruiker wordt verzocht de informatie in dit bericht te verifiëren en het restaurant zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van een eventuele vergetelheid of vergissing.

Gesteld dat de Gebruiker geen bevestiging zou ontvangen per e-mail verzoeken we hem/haar ten spoedigste contact op te nemen met het restaurant om de voornoemde bevestiging van het Restaurant te verkrijgen.

11.2 Geschillenbeslechting

In geval van een geschil met betrekking tot de annulerings-/wijzigingsvoorwaarden of tot de werking van de reserveringsdienst met (pre-)autorisatie en/of de voorliggende daarbij behorende voorwaarden, dient de Gebruiker zich rechtstreeks tot de restauranthouder te wenden.

C. PRIVACYBELEID

Seats United is een service waarmee gebruikers een tafel in een restaurant kunnen zoeken en boeken. Onze Website, mobiele sites en bijbehorende apps (tezamen onze 'site') worden beheerd en gehost door XO tech media BV ('XO tech media', 'wij', 'ons', 'onze'), in de hoedanigheid van eigenaar en verwerkingsverantwoordelijke.

Door onze site te bezoeken en gebruik te maken van onze diensten, erkent u dat u dit Privacybeleid en de hierin beschreven procedures omtrent het verzamelen en beheren van gegevens hebt gelezen en begrijpt.

Dit Privacybeleid werd op 1 december 2017 voor het laatst bijgewerkt. Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen en raden u aan om dit beleid regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele updates.

Reikwijdte

Dit Privacybeleid beschrijft in detail ons beleid en onze procedures omtrent het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van gegevens over u.

Wij zijn ons bewust van het vertrouwen dat u in ons stelt wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt. Wij hechten hier veel waarde aan en stellen alles in het werk om de veiligheid en vertrouwelijkheid te waarborgen van de persoonsgegevens die u tijdens uw bezoek aan onze site of het gebruik van onze diensten aan ons toevertrouwt.

1. Welke gegevens wij over u verzamelen

2. Hoe wij uw informatie gebruiken

3. Met wie wij uw gegevens delen

4. Hoe lang wij uw gegevens bewaren

5. Uw rechten en keuzes met betrekking tot de verzameling en het gebruik van uw gegevens

6. Hoe we uw gegevens beschermen

7. Gegevens van minderjarigen

8. Externe links

9. Internationale overdrachten

10. Wijzigingen in dit Privacybeleid

11. Hoe u contact met ons kunt opnemen

1. Welke gegevens wij over u verzamelen

1.1 Overzicht

Wij verzamelen en bewaren gegevens die u via onze site of anderszins aan ons verstrekt. Dit geldt ook voor gegevens die gebruikt kunnen worden om u rechtstreeks te identificeren ('persoonsgegevens').

Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt, kan het gesprek worden opgenomen. Wij gebruiken deze opnamen om de kwaliteit of compliance van onze klantenservice te verbeteren, de juistheid van de door u verstrekte gegevens te controleren, fraude te voorkomen en onze teams te trainen. Wij bewaren deze opnamen zolang als nodig is en zullen deze vervolgens wissen. Uw persoonsgegevens die tijdens een gesprek worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

Persoonsgegevens zijn onder meer de gegevens die u aan ons verstrekt, waaronder voornamelijk uw voor- en achternaam, telefoonnummer, postadres en e-mailadres, geboortedatum, wachtwoord en betalingsgegevens (creditcardnummer, naam kaarthouder, vervaldatum en verificatiecode).

U kunt ervoor kiezen om dergelijke persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken. Doorgaans moet u echter bepaalde gegevens over u aan ons verstrekken om een tafel in een restaurant te kunnen reserveren, relevante aanbiedingen van XO tech media of de restaurants te kunnen ontvangen of gebruik te kunnen maken van andere voordelen die zijn voorbehouden aan geregistreerde gebruikers. Daarnaast is het mogelijk dat u bepaalde gegevens moet verstrekken, zodat u een vraag aan ons kunt stellen en wij daarop kunnen antwoorden.

Overige gegevens die wij mogelijkerwijs verzamelen, zijn uw IP-adres, de identificatie- en locatiegegevens van uw computer of mobiele apparaat en uw geschiedenis op onze site, voor zover deze gegevens op u betrekking hebben.

1.2 Gegevens van derden

Indien u via Seats United namens derden een reservering wilt plaatsen, moet u hun persoonsgegevens invullen. Voordat u hun persoonsgegevens deelt, dient u hiervoor eerst toestemming te verkrijgen van deze derden.

1.3 Gegevens uit andere bronnen

Wij kunnen ook gegevens over u ontvangen van gelieerde entiteiten, onze zakelijke partners en andere onafhankelijke derden, die zullen worden toegevoegd aan andere gegevens die over u zijn verzameld. Als u bijvoorbeeld naar onze site gaat door op een link te klikken op een site van een van onze handelspartners en u zich bij deze partner heeft geregistreerd, dan kan deze partner de gegevens die u aan hem heeft verstrekt met ons delen, zoals uw contactgegevens en account. Een ander voorbeeld: als u diensten van derden gebruikt (zoals sociale netwerkdiensten) via onze site of voordat u naar onze site gaat, kunnen wij informatie verzamelen zoals gebruikersnaam, wachtwoord en andere gegevens die via deze diensten tot onze beschikking komen. Wij werken samen met onze bestaande partners en mogelijke toekomstige partners om uw gebruik van onze site te verbeteren en persoonlijker te maken, volgens de procedures die in dit Privacybeleid worden beschreven.

1.4 Automatische gegevensverzameling

Wij verzamelen automatisch bepaalde gegevens over uw (mobiele) apparaat wanneer u onze site bezoekt. We verzamelen bijvoorbeeld gegevens over de sessie, zoals uw IP-adres, de gebruikte browsersoftware en de verwijzende site. Wij kunnen ook informatie verzamelen over uw online activiteiten, zoals de bekeken inhoud, bezochte pagina's, zoekopdrachten en/of geplaatste reserveringen. Wij verzamelen dit soort gegevens automatisch om een beter inzicht te krijgen in de interesses en voorkeuren van onze gebruikers en om hun ervaring persoonlijker te maken.

1.5 Betalingsgegevens

Wanneer u bij een reservering uw creditcardgegevens moet opgeven om de reservering te kunnen plaatsen, verzamelt de payment provider de betalingsgegevens die u verstrekt, waaronder uw creditcardnummer, vervaldatum, naam kaarthouder en de verificatiecode. Deze betalingsgegevens zijn versleuteld en veilig. Uw betalingsgegevens worden door payment provider zelf verwerkt en niet door XO tech media of het restaurant. Zij hebben geen toegang tot deze gegevens. De gegevens van uw creditcard worden uitsluitend door de payment provider bewaard voor het voltooien van de transactie en niet langer dan nodig is voor het afhandelen van mogelijke claims van de kaarthouders.

1.6 Geolocatie en andere gegevens van uw mobiele apparaat

Zodra u onze app op uw (mobiele) apparaat gebruikt, kunnen wij uw gegevens verzamelen en gebruiken op dezelfde wijze en voor dezelfde doeleinden als bij het gebruik van onze site. Daarnaast kunnen wij met uw toestemming gegevens over uw locatie verzamelen, indien uw mobiele apparaat zodanig is ingesteld dat het dit soort informatie naar de app stuurt (zie de privacyinstellingen van uw mobiele apparaat). Wij kunnen de geolocatie van uw mobiele apparaat gebruiken om uw ervaring bij het gebruik van de app te verbeteren door u meer relevante inhoud aan te bieden. U kunt de privacyinstellingen van uw mobiele apparaat te allen tijde wijzigen en de functionaliteit uitschakelen die uw locatiegegevens met de app deelt. Wanneer u het delen van uw locatiegegevens echter uitschakelt, kan dit van invloed zijn op sommige functies van de site/app. Neem contact op met de fabrikant van uw mobiele apparaat als u hulp nodig hebt bij het aanpassen van de privacyinstellingen van uw mobiele apparaat.

1.7 Cookies en vergelijkbare technologieën

Wij verzamelen informatie via cookies en andere vergelijkbare technologieën (onzichtbare pixels). Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u een site bezoekt. Cookies en onzichtbare pixels worden door uw internetbrowser opgeslagen. Cookies bevatten basisinformatie over uw internetgebruik. Uw browser verzendt deze cookies telkens wanneer u onze site bezoekt, waardoor uw computer of mobiele apparaat wordt herkend. Zo kunnen wij uw surfervaring verbeteren en persoonlijk maken.

Meer informatie over cookies en vergelijkbare technologieën die wij gebruiken (zoals onzichtbare pixels), vindt u op www.allaboutcookies.org en  www.youronlinechoices.com/nl.

XO tech media gebruikt cookies op zijn site/CMS voor de volgende algemene doeleinden:

-Om uw browser te identificeren wanneer u onze site opnieuw bezoekt, om voorkeuren die u bij uw vorige bezoek hebt aangegeven op te slaan en te onthouden. Bijvoorbeeld: wanneer u zich op onze site hebt geregistreerd, zorgen deze cookies ervoor dat wij uw inloggegevens kunnen onthouden, zodat u deze gegevens niet telkens opnieuw hoeft in te vullen.

-Om uw surfervaring en de inhoud op onze site bij uw behoeften te laten aansluiten. Bijvoorbeeld: wanneer u een webpagina bezoekt, installeren wij, onze dienstverleners en onze partners automatisch een cookie, waarmee uw browser bij het gebruik van internet wordt herkend, zodat wij informatie kunnen tonen die interessant voor u kan zijn.

-Om de effectiviteit van bepaalde functies, aanbiedingen en elektronische mededelingen te meten en bij te houden (door vast te stellen welke e-mails geopend zijn en of u op een link in het e-mailbericht klikt).

Via de optie Instellingen op de werkbalk van de meeste browsers kunt u ontdekken hoe u voorkomt dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u de browser een melding laat geven wanneer u een nieuwe cookie ontvangt en hoe u niet-essentiële soorten cookies uitschakelt. Let op: als u weigert cookies te accepteren, kunt u mogelijk veel van de tools op onze site/CMS niet gebruiken.

Onze site kan ook web beacons (zogeheten onzichtbare GIF's of onzichtbare pixels) gebruiken. Dit zijn kleine digitale afbeeldingen met een uniek herkenningsteken die werken zoals cookies en die in de code van een webpagina worden geplaatst. Wij gebruiken ze om beter inzicht te krijgen in het surfgedrag van onze gebruikers op onze site, waarbij informatie wordt verstrekt of naar de cookies wordt verzonden. We gebruiken ze ook om te achterhalen of u via een online advertentie op een site van derden naar onze site bent gegaan en om de werking van onze site te verbeteren. Wij kunnen onze dienstverleners ook toestaan om web beacons te gebruiken om zo te weten te komen welke e-mails door hun ontvangers zijn geopend en om het bezoekersverkeer en hun handelingen op onze site bij te houden. Wij doen dit om de relevantie van onze inhoud en de doeltreffendheid van onze aanbiedingen beter te kunnen meten.

Gegevens die door zakelijke partners en reclamenetwerken worden verzameld om u relevante reclame te bieden;

We staan derden toe om informatie over uw internetactiviteiten te verzamelen met behulp van cookies en andere technologieën. Deze derden kunnen reclamebureaus zijn die informatie verzamelen over uw interesses wanneer u op verschillende websites advertenties van hen bekijkt. Deze door derden verzamelde informatie wordt vervolgens gebruikt om uw gedrag en voorkeuren te voorspellen en gerichte advertenties op sites van derden te tonen.

We wijzen u erop dat wij geen controle hebben over of toegang tot cookies en andere technologieën die derden kunnen gebruiken om informatie over uw interesses te verzamelen en hun handelswijzen vallen niet binnen de reikwijdte van dit Privacybeleid. Sommige van deze bedrijven zijn lid van het Networks Advertising Initiative, dat op één plaats de optie biedt om af te zien van het ontvangen van gerichte reclame door lid-maatschappijen. Bezoek www.networkadvertising.org voor meer informatie.

Niet volgen-signalen in aanmerking nemen;

Uw internetbrowser kan een Niet volgen-signaal verzenden om Seats United en andere sites te laten weten dat u niet gevolgd wilt worden. Vanwege de verschillende standaardinstellingen die internetbrowsers hanteren en de wijze waarop zij Niet volgen-signalen integreren, is het voor sitebeheerders niet altijd duidelijk of gebruikers zelf de Niet-volgen-functie hebben ingesteld of dat zij niet weten hoe zij dit kunnen instellen. Het is voor Seats United dan ook op dit moment nog niet mogelijk om Niet volgen-signalen in aanmerking te nemen.

2. Hoe wij uw informatie gebruiken

2.1 Algemene doeleinden

XO tech media gebruikt de over u verzamelde informatie voor de volgende algemene doeleinden:

-Om uw registratie en account te beheren, waaronder de toegang tot en het gebruik van onze site, CMS;

-Om met u in het algemeen te communiceren, met name over onze site, CMS;

-Om reserveringen van een tafel in de restaurants van uw keuze te kunnen plaatsen en beheren;

-Om per e-mail of telefonisch met u te communiceren over de herkomst, geldigheid of echtheid van uw account;

-Om uw interesse in onze diensten en site te peilen en deze te verbeteren;

-Om u over speciale aanbiedingen te informeren, evenals over de diensten die wij aanbieden die interessant voor u kunnen zijn;

-Om uw surfervaring op onze site bij uw behoeften te laten aansluiten;

-Om met name via peilingen informatie over u te verzamelen;

-Om uw deelname aan wedstrijden of prijsvragen mogelijk te maken;

-Om advertenties van Seats United te tonen tijdens het bekijken van sites van derden;

-Om op uw vragen en opmerkingen te reageren;

-Om geschillen, klachten en procedures te behandelen;

-Om de naleving van onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen;

-Om mogelijke verboden, frauduleuze en/of illegale activiteiten te voorkomen;

-Om uw account te blokkeren;

-Om ons wervingsproces in goede banen te leiden en uw sollicitatie naar een functie bij Seats United in aanmerking te nemen;

-Om onze teams te trainen;

voor andere doeleinden die zijn vastgelegd op het moment waarop de informatie wordt verzameld.

2.2 E-mailberichten en push-meldingen

Wij willen het gemak waarmee u gebruik kunt maken van onze diensten en/of speciale aanbiedingen van restaurants op onze site vergroten. Daarom sturen wij u e-mails en/of push-meldingen met informatie over aanbiedingen en diensten die interessant voor u kunnen zijn. Wij willen u erop wijzen dat wanneer u dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, u dit kunt aangeven telkens wanneer u een dergelijke e-mail ontvangt. Ook kunt u push-meldingen in de app negeren of de instellingen van uw mobiele apparaat wijzigen om te voorkomen dat u meldingen ontvangt.

2.3 Uw account deactiveren

XO tech media kan op basis van de verzamelde informatie beslissen om uw account te deactiveren. Dit kan voornamelijk in de volgende gevallen:

-Wanneer u meerdere malen niet op de gereserveerde datum en tijdstip in het restaurant verschijnt, terwijl u via onze site een reservering heeft geplaatst die u niet van tevoren heeft geannuleerd (No-show);

-Wanneer er met zekerheid sprake is van fraude via onze site, CMS

Wanneer uw account wordt gedeactiveerd, wordt u per e-mail daarvan op de hoogte gesteld.

Bij deactivering van uw account worden al uw lopende reserveringen geannuleerd.

3. Met wie wij uw gegevens delen

XO tech media kan uw informatie delen met de volgende entiteiten:

Restaurants; Wij delen uw gegevens met de restaurants om uw reservering te kunnen plaatsen en om eventuele klachten en geschillen ten aanzien van uw reservering te kunnen behandelen. Tijdens het reserveren krijgt u de keuze om reclame-uitingen van het desbetreffende restaurant te ontvangen. Indien u ervoor kiest om reclame-uitingen van het restaurant te ontvangen, dan is het restaurant vanaf dat moment verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens die wij doorgeven.

Dienstverlenende derden; die aan ons of namens ons diensten leveren, waaronder voor business-analyse, gegevensverwerking of betalingen, klantenservice, marketing, public relations, het organiseren van enquêtes of prijsvragen of het voorkomen van fraude. Wij kunnen derden ook toestemming geven om namens ons gegevens te verzamelen. Bijvoorbeeld wanneer dit nodig is voor de goede werking van functionaliteiten op onze site, CSM of om het aanbieden van gerichte online advertenties op basis van uw interesses te verbeteren. Dienstverlenende derden hebben toegang tot de gegevens en kunnen gegevens verzamelen voor zover dit nodig is voor het uitvoeren van hun taken. Zij mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden delen of gebruiken.

Gelieerde sites; Als u vanaf een andere site bent doorgestuurd naar onze site, dan kunnen wij gegevens over uw reservering, uw voornaam en de eerste letter van uw achternaam delen met de verwijzende site.

Bedrijven die deel uitmaken van onze groep; Wij kunnen uw persoonsgegevens binnen de XO tech media-groep delen. Voor zover de bedrijven die deel uitmaken van onze groep toegang hebben tot uw gegevens, hanteren zij procedures die minstens even streng zijn als de procedures die worden beschreven in dit Privacybeleid.

Zij houden zich tevens aan de toepasselijke wetgeving betreffende het verzenden van reclame-uitingen en zullen u ten minste telkens wanneer u een dergelijke uiting ontvangt de mogelijkheid geven om te kiezen of u dergelijke berichten wilt blijven ontvangen.

Wij kunnen uw gegevens ook binnen onze groep, of met derden delen, indien wij van mening zijn dat het verstrekken van dergelijke gegevens noodzakelijk is;

om te voldoen aan legitieme en afdwingbare dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of andere juridische procedures; om onze juridische rechten te vestigen of uit te oefenen; ons te verdedigen tegen juridische claims; of voor zover in ander opzicht door de wet wordt vereist. In dergelijke gevallen behouden we ons het recht voor om gebruik te maken of afstand te doen van elk juridisch bezwaar of recht dat ons ter beschikking staat.

om een onderzoek in te stellen, preventieve maatregelen of stappen te nemen met betrekking tot illegale of vermoedelijk illegale activiteiten; om de rechten, het eigendom of de veiligheid van XO tech media, onze gebruikers of anderen te beschermen en verdedigen; en in verband met onze Gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten, inclusief met onze partners of leveranciers; of

na een bedrijfstransactie, zoals een afsplitsing, fusie, overname, consolidatie of verkoop van activa of in het onwaarschijnlijke geval van een faillissement.

Wanneer u ervoor kiest om een account op onze site aan te maken, worden sommige gegevens uit uw profiel openbaar gemaakt en kunnen deze worden bekeken door op uw gebruikersnaam te klikken. U kunt zien hoe uw account voor anderen zichtbaar is.

Wanneer uw persoonsgegevens buiten de reikwijdte van bovenstaande bepalingen met derden worden gedeeld, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. In dat geval kunt u ons verzoeken om deze gegevens niet te delen.

Wij kunnen ook anonieme of geaggregeerde gegevens delen met derden, zoals adverteerders en investeerders. Zo kunnen wij bijvoorbeeld onze adverteerders laten weten wat het aantal bezoekers op onze site is of welke restaurants het populairst zijn. Deze gegevens bevatten geen persoonsgegevens.

4. Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Wij kunnen sommige gegevens met betrekking tot uw account bewaren, met name voor analysedoeleinden of voor onze eigen administratie. De bewaartermijn voor deze gegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor wij de gegevens verzamelen en gebruiken.

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend bewaren voor zolang dit strikt noodzakelijk is voor de doeleinden die zijn genoemd in artikel 2 "Hoe wij uw informatie gebruiken" of het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Het is mogelijk dat wij bepaalde informatie nog enige tijd bewaren nadat u uw account bij ons hebt gesloten, bijvoorbeeld als dit nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te vestigen.

5. Uw rechten en keuzes met betrekking tot de verzameling en het gebruik van uw gegevens

Volgens de wet, heeft u recht op toegang, rectificatie en bezwaar.

U kunt ervoor kiezen om uw persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken. We willen u er echter op wijzen dat deze gegevens nodig kunnen zijn om gebruik te kunnen maken van bepaalde functies van onze site, CMS.

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens juist zijn. U kunt de gegevens die u hebt verstrekt controleren, aanvullen of bijwerken onder de rubriek 'Mijn gegevens' in uw account.

U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens van u die in ons bezit zijn te bekijken door contact op te nemen via info@SeatsUnited.com. Er kan een vergoeding in rekening worden gebracht die niet meer zal bedragen dan de kosten voor reproductie. Zodra u zich op onze site, CMS heeft geregistreerd, kunt u uw reclamevoorkeuren te allen tijde wijzigen onder de rubriek 'Mijn gegevens' in uw account.

U kunt zich ook te allen tijde afmelden voor reclame-uitingen. Om af te melden, klikt u op de link die u onderaan elk bericht dat u van ons ontvangt kunt vinden.

We kunnen u ook serviceberichten sturen, bijvoorbeeld met betrekking tot uw account of een van uw reserveringen. Het is niet mogelijk om u voor deze serviceberichten af te melden.

Via de optie Instellingen op de werkbalk van de meeste browsers kunt u ontdekken hoe u voorkomt dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u de browser een melding laat geven wanneer u een nieuwe cookie ontvangt en hoe u alle cookies uitschakelt. Let op: u heeft geen toegang tot bepaalde inhoud of functies van onze site als u cookies van XO tech media en zijn site, CMS weigert.

U kunt ook uw account sluiten middels onderstaande procedure. Als u besluit uw account te sluiten, zullen wij uw account deactiveren en uw profielgegevens niet meer zichtbaar maken. Neem contact met ons op via info@SeatsUnited.com als u uw account bij XO tech media wilt sluiten. Wij zullen een e-mail sturen ter bevestiging van uw verzoek. Let op: zodra uw account wordt gesloten, kunt u niet meer inloggen, uw persoonsgegevens benaderen of uw reserveringen en overige data beheren. U kunt echter op elk moment, na verificatie, een nieuw account openen.

6. Hoe we uw gegevens beschermen

Wij vinden het belangrijk dat u onze site, CMS met het volste vertrouwen kunt gebruiken. Wij doen er dan ook alles aan om de gegevens die wij verzamelen goed te beschermen. Hoewel geen enkele site, CMS volledige veiligheid kan garanderen, gebruiken wij passende organisatorische, technische, administratieve en fysieke maatregelen om de (persoons)gegevens die u ons verstrekt te beschermen tegen ongeoorloofde of illegale toegang, gebruik of openbaarmaking en tegen onbedoeld verlies, schade, aantasting of vernietiging. Wij gebruiken bijvoorbeeld data-encryptie wanneer wij gegevens verzenden van ons systeem naar dat van derden. Wij gebruiken ook firewalls en inbraakdetectiesystemen om ongeoorloofde toegang tot uw gegevens te voorkomen.

7. Gegevens van minderjarigen

Onze site, CMS is uitsluitend bedoeld voor volwassenen en biedt geen services aan minderjarigen. Indien een minderjarige, waarvan wij weten dat hij of zij nog geen 18 jaar is, persoonsgegevens naar ons stuurt, zullen wij deze gegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, verwijderen of vernietigen.

8. Externe links

Onze site, CMS kan links naar sites van derde partijen bevatten. Als u andere sites bezoekt via links op onze site, CMS, dan kunnen de beheerders van deze sites gegevens over u verzamelen. Deze gegevens zullen overeenkomstig hun privacybeleid worden gebruikt, dat kan afwijken van ons Privacybeleid. Wij raden aan om het privacybeleid op deze sites van derden te bekijken, zodat u precies weet welke procedures zij hanteren voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens.

9. Internationale overdrachten

In het kader van de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn beschreven, kunnen uw persoonsgegevens naar andere landen worden verzonden. Wanneer wij uw persoonsgegevens naar het buitenland sturen, nemen wij de volgende voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens naar behoren worden beschermd.

Gegevens worden verzonden:

naar een land dat volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau biedt;

naar een land dat geen passend beschermingsniveau biedt, maar waar de overdracht wordt beheerst door de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Door onze diensten te gebruiken, aanvaardt u dat uw gegevens kunnen worden overgedragen naar bedrijven die tot onze groep of derden behoren, zoals beschreven in dit Privacybeleid.

10. Wijzigingen in het Privacybeleid

XO tech media kan dit Privacybeleid wijzigen. Onderaan deze pagina vermelden wij de datum waarop voor het laatst wijzigingen zijn doorgevoerd. Wijzigingen gaan in op het moment van publicatie op de site. Wij zullen onze gebruikers op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in dit Privacybeleid door ofwel een kennisgeving te sturen naar het e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt, ofwel een kennisgeving op onze site te plaatsen. Wij raden u aan om ons Privacybeleid regelmatig te bekijken, zodat u op de hoogte blijft van de meest recente versie.

11. Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via:

XO tech media BV
PO Box 14639
1001 LC Amsterdam, Nederland
E-mail: info@SeatsUnited.com
©2017 XO tech media BV. Alle rechten voorbehouden.

Gebruikersovereenkomst Xo tech media - Horecagelegenheid


De Algemene Voorwaarden van XO tech media BV zijn van toepassing op deze gebruikersovereenkomst en bewerkersovereenkomst voor aangesloten horecagelegenheden. Die bepalingen zijn samen van toepassing vanaf uw registratie.

Lees ze grondig door. Deze bepalingen zijn bindend zodra u onze diensten gebruikt. Wij zijn - vanwege het uitvoeren van deze Overeenkomst én met betrekking tot de Persoonsgegevens die wij hierbij zullen Verwerken - aan te merken als “Verwerker” en U als “Verantwoordelijke”.

Indien u een restauranthouder (opdrachtgever/Verantwoordelijke) bent die reserveringen aanvaardt via Seats United (Verwerker) de Website en/of het CMS gebruikt, komen partijen aanvullend het volgende overeen:

Let op: Indien u niet akkoord gaat met alle of enkele voorwaarden moet u onze diensten niet gebruiken.

Overwegingen:

·      Dat opdrachtgever/Verantwoordelijke gebruik wenst te maken van de diensten van Seats United(verwerker);

·      Dat Seats United(Verwerker)een online service ter beschikking stelt, die het via www.SeatsUnited.com (online platform) en www.cms.seatsunited.com (CMS) mogelijk maakt voor derden een het restaurant online te promoten, real-time reserveringssysteem en CRM data te beheren en te onderhouden. Wij Verwerken daarbij de persoonsgegevens die vermeld staan in de hieronder beschreven ‘persoonsgegevens’;

Opdracht en financiële afspraken:

Seats United(Verwerker) draagt zorg voor het aanmaken van het restaurant account voor toegang tot het CMS met Hospitality modules en het online platform. Onze werkzaamheden zullen worden verricht op basis van de door u verstrekte gegevens. Voor het gebruik van CMS Hospitality modules, genereren/beheren/verwerken van reserveringen alsmede het online profiel zijn geen kosten verbonden.

Opdrachtgever/Verantwoordelijke wenst t.b.v. het professioneel genereren, beheren en verwerken van reserveringen en database gebruik te maken het CMS met Hospitality modules en online profiel.
Onder deze voorwaarden valt het gebruik en modulaire updates aan het CMS alsmede het gebruik van het online profiel. Wanneer opdrachtgever(Verantwoordelijke) besluit te stoppen met het CMS en online profiel dan vervalt deze gebruikersovereenkomst per direct.

 

Overige afspraken:

1.     Seats United(Verwerker) draagt enkel zorg voor aanvullende optionele betaalde diensten zoals ontwikkeling/hosting van een website te beheren via uw CMS, na separate overeenkomst tussen Opdrachtgever/Verantwoordelijke en Seats United(Verwerker). Hiertoe sluiten opdrachtgevers, na separate overeenkomst, een betaald abonnement af via XO tech media BV (via Shop van Alles BV h.o.d.n. e-machine);
 

2.     Seats United(verwerker) draagt enkel zorg voor optionele aanvullende betaalde diensten zoals API koppelingen van uw huidige kassa/back-office systemen, na separate overeenkomst tussen Opdrachtgever/Verantwoordelijke en Seats United(Verwerker);
 

3.     Seats United(Verwerker) draagt enkel zorg voor optionele aanvullende betaalde diensten zoals oa. inlezen van uw huidige data, SMS diensten, opmaken van templates ten behoeve van mailmarketing, na separate overeenkomst tussen Opdrachtgever/Verantwoordelijke en Seats United(Verwerker);
 

Het Hospitality CMS en overige scripts, is eigendom van Seats United(Verwerker)/ XO tech media BV;

Opdrachtgever/Verantwoordelijke heeft de datarechten over de gegenereerde url’s met betrekking tot haar bezoekers (gebruikersrechten) en de data welke daaraan wordt toegewezen;

Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en vangt aan op de dag van akkoord gaan/ registratie. Deze Overeenkomst is aangegaan tot wederzijdse opzegging. Opdrachtgever/Verantwoordelijke is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, doch met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Bewerkersovereenkomst Xo tech media - Horecagelegenheid

Persoonsgegevens

1. Verwerking

1.1 Wij Verwerken de Persoonsgegevens uitsluitend op de manier die Wij met U hebben afgesproken. Dit Verwerken doen Wij niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze Overeenkomst. De Verwerking vindt plaats volgens Uw schriftelijke instructies, tenzij Wij op grond van de wet- of regelgeving verplicht zijn om anders te handelen. Indien een instructie, naar onze mening, een inbreuk maakt op de AVG stellen wij U daarvan onmiddellijk in kennis.

1.2 De Verwerking vindt plaats onder Uw verantwoordelijkheid. Wij hebben geen zeggenschap over het doel en de middelen van de Verwerking en nemen geen beslissingen over zaken als het gebruik van Persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor u verwerkte Persoonsgegevens en het verstrekken van Persoonsgegevens aan Derden. U moet er voor zorgen dat U het doel en de middelen van de Verwerking van de Persoonsgegevens duidelijk heeft vastgesteld. De zeggenschap over de Persoonsgegevens berust nooit bij Ons. Als Wij een zelfstandige verplichting mochten hebben op basis van wettelijke voorschriften met betrekking tot Verwerking van Persoonsgegevens, dan leven Wij deze verplichtingen na.

1.3 U bent wettelijk verplicht de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te leven. In het bijzonder dient u vast te stellen of er sprake is van een rechtmatige grondslag voor het Verwerken van de Persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat Wij voldoen aan de op ons als Verwerker van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van de Verwerking van Persoonsgegevens.

1.4 Wij zorgen ervoor dat alleen Onze Medewerkers toegang hebben tot de Persoonsgegevens. De uitzondering hierop is opgenomen in artikel 1.5. Wij beperken de toegang tot Medewerkers voor wie de toegang noodzakelijk is voor hun werkzaamheden, waarbij de toegang beperkt is tot Persoonsgegevens die deze Medewerkers nodig hebben voor hun werkzaamheden. Wij zorgen er bovendien voor dat de Medewerkers die toegang hebben tot de Persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met Persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.

1.5 Wij kunnen andere verwerkers (Sub-verwerkers), waaronder Media Artists BV / Shop van Alles BV (h.o.d.n. e-machine), Icepay, Amazon Web Services inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit deze overeenkomst, bijvoorbeeld als deze Sub-verwerkers over specialistische kennis of middelen beschikken waarover Wij niet beschikken. Als het inschakelen van Sub-Verwerkers tot gevolg heeft dat deze Persoonsgegevens gaan Verwerken dan zullen wij die Sub-Verwerkers (schriftelijk) de verplichtingen uit deze Overeenkomst opleggen. Met akkoord gaan van deze Overeenkomst geeft u toestemming voor het inschakelen van de Sub-Verwerkers. Voor het inschakelen van overige Sub-Verwerkers vragen Wij eerst om Uw toestemming. U kunt toestemming weigeren maar dit kan in sommige gevallen betekenen dat Wij deze overeenkomst moeten beëindigen. Of een opdracht om deze reden moet worden beëindigd, is ter uitsluitende beoordeling aan Ons.

1.6 Voor zover mogelijk verlenen Wij U bijstand bij het vervullen van Uw verplichtingen om verzoeken om uitoefening van rechten van Betrokkenen af te handelen. Als Wij (rechtstreeks) verzoeken ontvangen van Betrokkene(n) om uitoefening van hun rechten (bijvoorbeeld inzage, wijziging of verwijdering van Persoonsgegevens), dan zenden Wij deze verzoeken door naar U. U handelt deze verzoeken zelf af, waarbij Wij U natuurlijk behulpzaam kunnen zijn als Wij in het kader van deze Overeenkomst toegang hebben tot deze Persoonsgegevens. Hiervoor kunnen wij kosten in rekening brengen.

1.7 Wij zullen de Persoonsgegevens alleen Verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij Wij hierover met U andere afspraken hebben gemaakt.

1.8 Als Wij een verzoek krijgen om Persoonsgegevens ter beschikking te stellen dan doen Wij dit alleen als het verzoek is gedaan door een daartoe bevoegde instantie. Bovendien beoordelen Wij eerst of Wij van mening zijn dat het verzoek bindend is, of dat Wij op grond van gedrags- en beroepsregels aan het verzoek moeten voldoen. Als er geen strafrechtelijke of andere juridische belemmeringen zijn, dan stellen Wij U op de hoogte van het verzoek. Wij proberen dat op zodanig korte termijn te doen, dat het voor U mogelijk is om eventuele rechtsmiddelen tegen de verstrekking van de Persoonsgegevens in te stellen. Als Wij U op de hoogte mogen stellen dan zullen Wij ook met U overleggen over de wijze waarop en welke gegevens Wij ter beschikking zullen stellen.

2. Beveiligingsmaatregelen

2.1 Wij hebben de benodigde beveiligingsmaatregelen genomen. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen.

2.2 U heeft zich goed geïnformeerd over de beveiligingsmaatregelen die Wij hebben genomen en bent van mening dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de Persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de Verwerking.

2.3 Wij informeren U als een van de beveiligingsmaatregelen substantieel wijzigt.

2.4 Wij bieden passende waarborgen voor de toepassing van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen. Als U de wijze waarop Wij de beveiligingsmaatregelen naleven wilt laten inspecteren, dan kunt U hiertoe een verzoek aan Ons doen. Wij zullen hierover Gezamenlijk met U afspraken maken. De kosten van een inspectie zijn voor Uw rekening. U stelt aan Ons een kopie van het inspectierapport ter beschikking.

3. Datalekken

3.1 Als er sprake is van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) dan stellen Wij U daarvan op de hoogte. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit hebben ontdekt, of zo snel mogelijk nadat wij daarover door Onze (Sub-)verwerkers zijn geïnformeerd. Wij zullen U daarbij voorzien van de informatie die U redelijkerwijs nodig heeft om - indien nodig - een juiste en volledige melding te doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de Betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken c.q. wij zenden de melding van onze Sub-bewerker aan u door. Ook van de door Ons, of onze Sub-bewerker, naar aanleiding van het Datalek genomen maatregelen houden Wij U op de hoogte.

3.2 De melding van beveiligingslek en/of een datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) Betrokkene(n) is altijd Uw eigen verantwoordelijkheid.

3.3 Het (bij)houden van een register van Datalekken is altijd Uw eigen verantwoordelijkheid.

4. Geheimhoudingsplicht

4.1 Wij houden de van u verkregen Persoonsgegevens geheim en verplichten Onze Medewerkers en eventuele Sub-verwerkers ook tot geheimhouding.

5. Aansprakelijkheid

5.1 U staat er voor in dat de Verwerking van Persoonsgegevens op basis van deze Overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van Betrokkene(n).

5.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door U niet naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving. U vrijwaart ons ook voor aanspraken van Derden op grond van zulke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die Derden hebben geleden (materieel maar ook immaterieel), maar ook voor de kosten die Wij in verband daarmee moeten maken, bijvoorbeeld in een eventuele juridische procedure, en de kosten van eventuele boetes die aan Ons worden opgelegd ten gevolge van Uw handelen.

5.3 De in deze Overeenkomst en daarbij behorende algemene voorwaarden overeengekomen beperking van Onze aansprakelijkheid is van kracht op de verplichtingen zoals opgenomen in deze Overeenkomst, met dien verstande dat een of meerdere schadevorderingen uit hoofde van deze Overeenkomst nimmer tot overschrijding van de beperking kan leiden.

6. Overdraagbaarheid Overeenkomst

6.1 Het is voor U en Ons, behalve als Wij Gezamenlijk schriftelijke anders afspreken, niet toegestaan om deze Overeenkomst en de rechten en de plichten die samenhangen met deze Overeenkomst over te dragen aan een ander.

7. Beëindiging en teruggave / vernietiging Persoonsgegevens

7.1 Als de Onderliggende opdracht wordt beëindigd dan zullen Wij de door U aan Ons verstrekte Persoonsgegevens aan U terug overdragen of – als U Ons daarom verzoekt – vernietigen. Wij zullen uitsluitend een kopie van de Persoonsgegevens bewaren als Wij hiertoe op grond van wet- of (beroeps)regelgeving verplicht zijn.

7.2 De kosten van het verzamelen en overdragen van Persoonsgegevens bij het eindigen van deze Overeenkomst zijn voor Uw rekening. Datzelfde geldt voor de kosten van de vernietiging van de Persoonsgegevens. Als U daarom vraagt dan geven Wij U vooraf een kosteninschatting.

8. Aanvullingen en wijziging Overeenkomst

8.1 Aanvullingen en wijzigingen op deze Overeenkomst zijn alleen geldig als ze op schrift zijn gesteld. Onder “schriftelijk” worden ook wijzigingen begrepen die per e-mail zijn gecommuniceerd, gevolgd door een akkoord per e-mail van de andere partij. 

8.2 Een wijziging in de verwerkte Persoonsgegevens of in de betrouwbaarheidseisen, de privacyregelgeving of uw eisen kan aanleiding zijn om deze Overeenkomst aan te vullen of te wijzigen. Indien dit leidt tot significante aanpassingen in de onderliggende opdracht, of wanneer Wij niet kunnen voorzien in een passend niveau van bescherming, kan dit voor Ons reden zijn om de Onderliggende opdracht te beëindigen.

9. Slotbepalingen

9.1 Op Uw verzoek stellen Wij U alle informatie ter beschikking die nodig is om de nakoming van de in deze Overeenkomst neergelegde verplichtingen aan te tonen. De kosten van dergelijke verzoeken, audits of inspecties zijn voor Uw rekening. Ook eventuele audits bij Onze Sub-bewerkers zijn voor Uw rekening.

9.2 Partijen werken desgevraagd samen met de toezichthoudende autoriteit bij het vervullen van haar taken.

9.3 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst.

9.4 Deze Overeenkomst is hoger in rang dan andere door Ons met U gesloten overeenkomsten. Als U enkel de algemene voorwaarden gebruikt dan zijn deze niet van toepassing op deze Overeenkomst. De bepalingen uit deze Overeenkomst gaan boven de bepalingen in Onze algemene voorwaarden, tenzij expliciet naar een bepaling in de algemene voorwaarden wordt verwezen.

9.5 Als één of meerdere bepalingen in deze Overeenkomst niet geldig blijken te zijn, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de andere bepalingen in deze Overeenkomst. Wij treden dan met U in overleg om Gezamenlijk een nieuwe bepaling op te stellen. Deze bepaling zal zoveel als mogelijk in de geest zijn van de ongeldige bepaling, maar dan uiteraard zo vormgegeven dat de bepaling wel geldig is.

 

 

 

Primedinners

Statement of rights and responsibilities (‘Statement’, ‘Terms and conditions’ or ‘SRR’) is inter alia derived from the General guidelines for Primedinners Network and includes our service terms and conditions that are applicable to our relationship with users and others that have interactions with Primedinners. When you use Primedinners or reservation system Seats United, you declare yourself to be in agreement with this Statement, Terms and conditions for setting up accounts, Policy regarding the use of information & Privacy, General guidelines for Primedinners Network, Payment terms and conditions, General terms and conditions for web shop and Advertising guidelines, which are regularly updated.

1. Privacy
We find your privacy important. We have set up a Policy regarding the use of information & Privacy that contains important provisions about how you can use Primedinners to share items with others and how we collect and can use your content and information. We advise you to read the Policy regarding the use of information & Privacy and to take decisions on the basis thereof.
 

2. Sharing content and information
You are the owner of all content and information that you place on Primedinners and you can determine in your photo folders how this will be shared. The Private folder is only visible for connections. The other photo folders and updates are Public. Further, the following provisions apply:

For content to which intellectual property rights apply, such as photos and video, you expressly give us the following permission: you grant us a non-exclusive, transferrable, royalty-free, worldwide license to use all content that you place on Primedinners or in connection with Primedinners. This license ends when you delete your content or your account, unless you have shared your content with others and they have not deleted the content.

When you delete your content, this will be deleted in a way that is comparable with emptying the trash bin on a computer. You understand that the deleted content may, however, remain present for a reasonable period of time in back-ups (but is not available for others).

If you use an application, that application must request permission for access to your content and information and to content and information that others have shared with you. We require applications to respect your privacy, and your acceptance of that application is determinative for the manner in which the application can use, save and transfer that content and information. (Read our Policy regarding the use of information & Privacy for more information about the network and how you can determine what information others share with applications.)

When you publish content or information, it is always Public; this means that everyone, including people outside Primedinners network, gives them permission to view and to use that information and to link it to you (i.e. your account).

We always appreciate it if you give feedback or other suggestions about Primedinners, but you must understand that we can use this without any obligation to reward you for this (just as you have no obligation to offer them).

3. Safety

We do our best to keep Primedinners safe, but cannot guarantee this. We need your help to keep Primedinners safe. You therefore must comply with the following rules:

 1. You place no non-authorised commercial messages (such as spam) on Primedinners.
 2. You collect no content or information from users and do not use Primedinners in other ways via automated tools (such as harvesting bots, robots, spiders or scrapers) without our prior permission.
 3. You will not engage on Primedinners in illegal marketing on multiple levels such as pyramid schemes.
 4. You upload no viruses or other damaging code.
 5. You do not ask people for their log-in information, and you do not sign in on someone else’s account.
 6. You will not bother, intimidate or harass any users.
 7. You place no content that: is hate speech, offensive or pornographic; that incites violence; or that contains nudity or senseless violence.
 8. You comply with our Terms and conditions for setting up accounts
 9. You do not use Primedinners for unlawful, misleading, malicious or discriminatory activities.
 10. You do nothing that disrupts, overloads or can make the proper function or display of Primedinners impossible, such as a Denial of Service attack or disruption of page display or other Primedinners functionalities.
 11. You do not facilitate or encourage any violation of this Statement, or any of our established Terms and conditions or related Policy.

4. Registration and account security

Primedinners users provide their real names and information, and we need your help to keep it this way. Here follow several rules to which you must adhere with respect to registration and security of your account:

 1. You provide no false personal information on Primedinners and make no account for someone else without permission.
 2. You make no more than one personal account.
 3. If we deactivate your account, you make no other accounts without our permission.
 4. You do not use your personal timeline primarily for your own commercial benefit, and you use no Primedinners account (Members of Quality) for such purposes. Should this be your intention, a paid account can be created.
 5. You do not use Primedinners if you are younger than 21 years of age.
 6. You do not use Primedinners if you have been convicted of a morality crime.
 7. You keep your contact information correct and current.
 8. You do not share your password with others (and developers do not share their secret key).
 9. You claim no restaurant without permission from the legal owner.
 10. When you create a paid account, you must fulfil the agreed payment obligation. 
 11. You grant no one access to your account, and you do nothing that can damage the security of your account.
 12. You do not transfer your account (including pages or applications that you manage) to someone else without our written permission.
 13. If you select a username or comparable identification for your account or page, we retain the right to remove or revoke this if we are of the opinion that this is inappropriate (for example when an owner of a trademark complains about a username that bears little resemblance to the actual name of a user).

5. Protecting the rights of others

 1. We respect the rights of others and expect that you do this as well.
 2. You place no content or undertake no action on Primedinners with which the rights of someone else is violated or infringed, or with which the law is violated in another way.
 3. We can remove the content and information that you place on Primedinners if we find that this violates this Statement or our Policy rules.
 4. If we have removed your content due to violation of the copyright of someone else, and you think that this is unjustified, you can object.
 5. If you repeatedly violate the intellectual property rights of others, we will immediately deactivate your account.
 6. You make no use of our copyright or trademarks (including Primedinners, the Primedinners logo, the 3-star logo, PD, Primetime timeline, Prime moment) or other similar confusing marks, except when this is expressly permitted in our Guidelines for use of brands or when you have our written permission.
 7. If you collect information from users, you must: get their permission, make it clear that you (and not Primedinners) are the one who is collecting the information and publish a privacy policy in which it is explained what information you collect and how you use it.
 8. You place no identity documents or sensitive financial information of others on Primedinners.
 9. You tag no users and send no e-mail invitations to non-users without their permission.

6. Payments
If you make a payment on Primedinners, you agree with our Payment terms and conditions.

7. Special provisions for developers/managers of applications and websites
If you are a developer or manager of a network application or website, the following supplemental terms and conditions apply for you:

 1. You are responsible for your application, the content and all your use of the network. This means, among other things, that you must ensure that your application or your use of the network complies with our Terms and Condotions for Primedinners Network, Advertising Guidelines, Policy regarding the use of information & Privacy and Terms and cCnditions for web shop.
  For your access to and use of information that you receive from Primedinners, the following limitations apply:
 2. You request only information that you need for your application.
 3. You have a privacy policy in which it is explained to users what user information you are going to use and how you use, display or transfer this information.
 4. You will not use, display or transfer any user information in any way that does not comply with your privacy policy.
 5. You delete all information that you receive from us about a user if the user requests this, and you offer users a way to submit such a request.
 6. You do not use information that you get from us about a user in advertisements.
 7. You will not directly or indirectly transfer information that you receive from us to (or use in connection with) an advertising network, ad exchange, an information handler or another advertising-related tool set, not even if a user gives permission for such transfer or use.
 8. You sell no user information. If you are taken over by or merge with a third party, you can continue to use the user information in your application, but you cannot use user information outside your application.
 9. We can require that you delete user information if you use it in a way that we believe does not comply with the expectations of users.
 10. We can limit your access to information.
 11. You comply with all other limitations in our General guidelines for Primedinners Network and Policy regarding the use of information & Privacy.
 12. You give us no information that you have independently collected from a user of the content from a user without the permission of that user.
 13. You make it easy for users to delete your application or to sever the connection with it.
 14. You make it easy for users to contact you. We can forward your e-mail address to users or others who claim that you have violated or infringed on their rights.
 15. You offer customer support for your application.
 16.  You display no advertisements from third parties or fields for searching the internet on www.Primedinners.com.
 17. We grant you all the rights that you need to use the code, APIs, widgets, data and tools that you receive from us.
 18. You will not sell, transfer or grant in sublicense any code, APIs, widgets or tools to others.
 19. You will not represent your relationship with Primedinners to others as different than it actually is.
 20. You may use the logos that we make available to developers, and you may publish a press release or other public statement as long as you comply with all our terms and conditions.
 21. We can publish a press release in which we describe our relationship with you.
 22. You comply with all applicable laws. You will in particular do the following (if applicable):
 23. You will have a policy for the deletion of content with which the rights of others are violated and for the termination of your service for repeated violations.
 24. We do not guarantee that our prices will always remain unchanged.
 25. You grant us all rights that are needed for your application to work with Primedinners, including the right to use content and information that you provide to us in streams, timelines and other action stories.
 26. You grant us the right to make a link to your application or to use this in a frame, and to place content, including advertisements, around your application.
 27. We can analyse your application, content and data for any random purpose, including commercial purposes (such as for determining the target audience for advertisements and for indexing content for searches).
 28. We can check your application to see whether it is safe for users.
 29. We can make applications that offer comparable functions and services or that otherwise compete with your application.
 

8. About advertisements and other commercial content that is offered or improved by Primedinners
Our goal is to deliver advertisements and other commercial or sponsored content that is valuable for our users and advertisers. In order to help us with this, you agree with the following:

 1. You give us permission to use your name, profile photo and information (such as interests) for commercial, sponsored or related content that is offered or improved by us. This means, for example, that you permit a company or another entity to pay us to display your name and/or profile photo, without you receiving compensation for this.
 2. We do not give your content or information to advertisers without your permission.
 3. You understand that we may not always identify paid services and communication as such.
 

9. Special provisions for advertisers
You can focus your advertisements on your desired target audience by buying advertisements on Primedinners. The following supplemental terms and conditions apply if you buy credit value.

 1. When you place an advertisement, you indicate how much credit value you want to buy, which category the banner should appear in, what continent, country, province, and city and on the basis of what interests. If we accept your order, we place your advertisements when there is space available. When we place your advertisement, we do our best to display the advertisements to the target audience that you have indicated. We can, however, not guarantee in any case that your advertisement will reach the intended target audience.
 2. We can expand the criteria for the target audience that you have indicated when we think that this will improve the effectiveness of your advertising campaign.
 3. You pay for your orders in accordance with our Payment terms and conditions.
 4. Your advertisements must fulfil our Advertising guidelines.
 5. We determine the size, placement and positioning of your advertisements.
 6. We offer no guarantees for responses to your advertisements, such as the number of times that an advertisement is clicked.
 7. Only unique clicks will be counted.
 8. When the balance is up, you can automatically buy more credit balance.
 9. The advertisement can be cancelled, but the advertisement continues running until the credit balance is gone. You do have to pay for all running advertisements.
 10. Our license to carry out your advertising ends when we have fulfilled your order.
 11. We can use your advertisement and related content and information for marketing or promotional purposes.
 12. Without our written consent, you will issue no press release and you will make no public statement about your relationship with Primedinners.
 13. We can refuse or remove an advertisement, regardless of the reason.
 14. If you place advertisements on behalf of someone else, you must have permission to place these advertisements, and the following provisions apply:
 15. You guarantee that you have the legal authority to bind the advertiser to this Statement.
 16. You agree that if the advertiser that you represent violates this Statement, we can hold you responsible for that violation.
 17. You will receive ad credits by rating-response on your posts. In case of abuse we retain the right to remove or revoke this credits. If you’re active on Primedinners every 18 months, either purchasing or redeeming your credits, credits will not expire. 

10. Special provisions for accounts
If you make or manage an account on Primedinners, or carry out a promotion or offer on your page, you agree with the Terms and conditions for setting up accounts and General guidelines for Primedinners Network.

11. Special provisions for software

 1. If you download or use our software, such as a stand-alone software product, API, widget, app or an add-in application for a browser, you agree that the software will now and then download and install upgrades, updates and extra functions from us in order to improve, expand and further develop the software.
 2. It is not permitted to change, to create derivative works from it, to decompile or otherwise obtain source code, except when this is expressly permitted according to an open-source license or when we have given you express written permission.

12. Changes

 1. Unless we implement changes for legal or administrative reasons, or to correct an inaccurate statement, we give you seven (7) days’ time to respond, and we offer you the opportunity to respond to changes in this Statement.
 2. When you continue to use Primedinners after the changes to our terms and conditions, you declare agreement with the changed terms and conditions.
 

13. Termination
If you violate the letter or the spirit of this Statement or in another way create a risk or possible legal exposure for us, we can partially or entirely end your access to Primedinners. We will inform you of this via e-mail or by telephone or the next time you try to open your account. You can delete or deactivate your account at any time.

14. Disputes
You will resolve any claims, legal procedures or disputes (claims) that you have with us resulting from or concerning this Statement or Primedinners exclusively in a Dutch court that is located in the Netherlands, and you agree to be subject to the personal jurisdiction of such courts for the settlement of such claims. This Statement and any claims between you and us are subject to the laws of the Netherlands, regardless of any provisions with respect to conflicts or laws.

If someone submits a claim against us with respect to your actions, content or information on Primedinners, you indemnify us and hold us harmless against all damages, losses and costs that are related to such a claim (including reasonable legal fees and expenses). Although we offer rules for the behaviour of users, we do not control or manage the actions of users on Primedinners, and we are not responsible for the content or information that users transfer or share on Primedinners. We are not responsible for any offensive, inappropriate, obscene, illegal or otherwise deplorable content or information that you may find on Primedinners. We are not responsible for the online or offline behaviour of Primedinners users.

WE TRY TO KEEP PRIMEDINNERS ONLINE, ERROR-FREE AND SAFE, BUT YOU USE IT AT YOUR OWN RISK. WE OFFER PRIMEDINNERS AS IT IS OFFERED, WITHOUT EXPLICIT OR IMPLICIT GUARANTEES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLICIT GUARANTEES OF MERCHANTABILITY, SUITABILITY FOR A CERTAIN PURPOSE OR NON-COMPLIANCE. WE DO NOT GUARANTEE THAT PRIMEDINNERS WILL ALWAYS BE SAFE, SECURE OR ERROR-FREE OR THAT PRIMEDINNERS WILL ALWAYS WORK WITHOUT DISRUPTIONS, DELAYS OR IRREGULARITIES. PRIMEDINNERS IS NOT RESPONSIBLE FOR THE ACTIONS, CONTENT, INFORMATION OR DATA OF THIRD PARTIES, AND YOU INDEMNIFY US, OUR DIRECTORS, MANAGERS, EMPLOYEES AND AGENTS FOR ANY CLAIMS AND DAMAGES, KNOWN AND UNKNOWN, THAT RESULT FROM OR ARE CONNECTED WITH ANY CLAIMS THAT YOU HAVE AGAINST SUCH PARTIES. WE ARE NOT LIABLE TO YOU FOR ANY LOST PROFITS OR OTHER CONSEQUENTIAL DAMAGES, SPECIAL, INDIRECT OR INCIDENTAL DAMAGES THAT RESULT FROM OR ARE CONNECTED WITH THIS STATEMENT OR WITH PRIMEDINNERS, NOT EVEN IF WE ARE INFORMED ABOUT THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. OUR TOTAL LIABILITY THAT RESULTS FROM THIS STATEMENT OR FROM PRIMEDINNERS WILL NOT BE HIGHER THAN ONE HUNDRED EUROS (EU 100.00) OR THE AMOUNT THAT YOU HAVE PAID US IN THE PAST 12 MONTHS. UNDER CERTAIN APPLICABLE LAWS, IT MIGHT NOT BE PERMITTED TO LIMIT OR REJECT LIABILITY OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THAT THE LIMITATION OR REJECTION ABOVE MIGHT NOT BE APPLICABLE TO YOU. IN SUCH CASES, THE LIABILITY OF PRIMEDINNERS IS LIMITED TO THE MAXIMUM EXTENT ALLOWABLE BY THE APPLICABLE LAW.
 

15. Special provisions for users outside the Netherlands
We strive to create a general network with consistent rules for everyone, but we also want to respect local laws. The following provisions apply for users and non-users who conduct interactions with Primedinners outside the Netherlands:

 1. You agree that your personal information will be transferred to and processed in the Netherlands.
 2. If you are located in a country which has issued an embargo against the Netherlands, you may not engage on Primedinners in commercial activities (such as advertisements or payments) or manage a network application or website.
 3. You will not use Primedinners if it is forbidden for you to receive and to ship products, services or software that originate in the Netherlands.

16. Definitions

 1. By ‘Primedinners’, we mean the functions and services that we make available, including via (a) our website on www.Primedinners.com and other websites of the Primedinners brand or via co-branding (including subdomains, international versions, API, widgets and mobile versions); (b) our network; (c) social plug-ins such as the Primetime timeline, Prime moment, moodboard and other comparable offerings; and (d) other media, software (such as a toolbar), devices or networks that now exist or will be developed later.
 2. By ‘software‘, we mean a set of APIs, widgets and services (such as content) with which others, including applications developers and website managers, can get information from Primedinners or can provide information to us.
 3. By ‘information’, we mean facts and other data about you, including actions by users and non-users that conduct interactions with Primedinners.
 4. By ‘content’, we mean everything that you or other users place on Primedinners and does not fall under the definition of information.
 5. By ‘data’, ‘user information’ or ‘information from the user’, we mean all data, including the content or information from a user that you or a third party can get from Primedinners or can provide to Primedinners via the network.
 6. By ‘placing’, we mean posting on Primedinners or otherwise making available for use by Primedinners.
 7. By ‘using’, we mean using, executing, copying, publically publishing or displaying, distributing, changing, translating or making derivative products from.
 8. By ‘active registered user’, we mean a user who has logged on to Primedinners at least once in the past 30 days.
 9. By ‘application’, we mean any application or website that uses the network, as well as all other things that receive or have received information from us. If you no longer use the network but have not deleted all information from us, the term ‘application’ applies until you have deleted all information.
 

17. Other

 1. In all cases, regardless of what continent you are a resident of or have your primary place of business on, this Statement is an agreement between you and Primedinners BV. References to ‘us’, ‘we’ and ‘our’ are references to Primedinners BV.
 2. This Statement forms the entire agreement between the parties with respect to Primedinners and applies above any previous agreements.
 3. If a part of this Statement appears to be non-enforceable, the remaining part remains fully valid and in effect.
 4. If we cannot enforce something from this Statement, this cannot be considered as permission.
 5. Any change to or statement of waiver of this Statement must be done in writing and signed by us.
 6. You transfer no rights or obligations under this Statement to someone else without having our permission.
 7. We can freely assign all our rights and obligations under this Statement in the event of a merger, takeover or sale of assets, by law or otherwise.
 8. Nothing in this Statement will prevent us from complying with the law.
 9. No rights are granted to third parties by this Statement.
 10. We retain all rights that are not expressly granted to you.
 11. When using or opening Primedinners, you will comply with all applicable laws.

In order to open the Statement of rights and responsibilities in another language, change the language settings for your Primedinners session by clicking on the language link (Google Translate). These Terms and conditions are written in Dutch (NL). If a translated version of these terms and conditions conflicts with the Dutch version, the Dutch version is binding. 


content
content
content
content
Sign up now
For this function you need to be logged in!

Sign up now and be part of this unique platform.
Top